Медіа - центр "Зіньківщина"
м.Зіньків, вул.Воздвиженська, 49 Е
тел.: (050) 258 51 02(Viber)
Повідомити про подію

Навчання з охорони праці - обов’язок кожного роботодавця

Навчання з охорони праці - обов’язок кожного роботодавця

Невід’ємною складовою частиною системи управління охороною праці є навчання та інструктажі працівників з питань охорони праці.

На кожному підприємстві, в установі та організації (як приватної, так і державної чи комунальної форм власності) повинно проводитися щорічне навчання та перевірка знань з питань охорони праці. У випадку недотримання цієї вимоги, будуть порушені норми статті 18 Закону України «Про охорону праці» й особи, відповідальні за формування такого процесу, нестимуть передбачену законом відповідальність. На підприємствах на основі Типового положення, з урахуванням специфіки виробництва та вимог нормативно-правових актів з охорони праці, розробляються і затверджуються відповідні положення про навчання з питань охорони праці, а також формуються плани-графіки виконання цієї роботи. Відповідальність за організацію навчання і перевірку знань з питань охорони праці покладається на керівника. Контроль за навчанням і періодичністю перевірки знань з цих питань здійснює служба охорони праці.

Типовим положенням передбачено загальне та спеціальне навчання. Слід визначитися, котре і з них мають проходити робітники та посадові особи у вашій установі.

Посадові особи, діяльність яких пов'язана з організацією безпечного ведення робіт, під час прийняття на роботу і періодично, один раз на три роки, проходять навчання, а також перевірку знань з питань охорони праці за участю профспілок.

Метою загального навчання з охорони праці є отримання посадовими особами і іншими працівниками основних навичок з охорони праці для безпечного ведення робіт.

Навчання з питань охорони праці працівників може проводитись як традиційними методами, так і з використанням сучасних видів навчання, а також з використанням технічних засобів: комп'ютерних навчально-контрольних систем, комп'ютерних тренажерів.

Особи, які суміщають професії, проходять навчання, інструктаж і перевірку знань з питань охорони праці як з їхніх основних професій, так і за професіями, що суміщаються.

Перед перевіркою знань з питань охорони праці на підприємстві для працівників організовується навчання: лекції, семінари та консультації.

Перевірка знань працівників з питань охорони праці проводиться за нормативно-правовими актами з охорони праці, додержання яких входить до їхніх функціональних обов'язків.

Перевірка знань працівників з питань охорони праці на підприємстві здійснюється комісією з перевірки знань з питань охорони праці підприємства, склад якої затверджується наказом (розпорядженням) роботодавця. Головою комісії призначається керівник або його заступник, до службових обов'язків яких входить організація роботи з охорони праці.

До складу комісії підприємства входять спеціалісти служби охорони праці, представники юридичної, виробничих, технічних служб, представник профспілки або уповноважена найманими працівниками особа з питань охорони праці. До складу комісії підприємства можуть залучатися страхові експерти з охорони праці Фонду соціального страхування України та викладачі охорони праці, які проводили навчання.

Усі члени комісії у порядку, установленому Типовим положенням, повинні пройти навчання та перевірку знань з питань охорони праці.

Працівники, зайняті на роботах з підвищеною небезпекою або там, де є потреба у професійному доборі (відповідно до Переліку робіт з підвищеною небезпекою та Переліку робіт, де є потреба у професійному доборі), повинні щороку проходити за рахунок роботодавця спеціальне навчання і перевірку знань відповідних нормативно-правових актів з охорони праці.

Спеціальне навчання з питань охорони праці може проводитись як безпосередньо на підприємстві, так і навчальним центром.

Спеціальне навчання з питань охорони праці проводиться роботодавцем на підприємстві за навчальними планами та програмами, які розробляються з урахуванням конкретних видів робіт, виробничих умов, функціональних обов'язків працівників і затверджуються наказом (розпорядженням) роботодавця.

Перевірка знань з питань охорони праці після проведення спеціального навчання здійснюється:

комісією підприємства (якщо навчання проводилось безпосередньо на підприємстві);

комісією відповідного територіального органу Держпраці за участю відповідних профспілок (якщо навчання проводилось у навчальному центрі);

у порядку, визначеному абзацами другим, третім пункту 5.3 глави 5 Типового положення (якщо навчання проводилось у галузевому навчальному центрі).

До складу комісії можуть залучатися особи, які пройшли навчання та перевірку знань відповідних нормативно-правових актів з охорони праці.

Крім того до початку робіт необхідно провести інструктажі з питань охорони праці, які за характером і часом проведення підрозділяються на вступний, первинний, повторний, позаплановий і цільовий.

Вступний інструктаж проводиться з усіма особами, що влаштовуються на роботу, працівником служби охорони праці підприємства або організації відповідно до програми, передбаченої Типовим положенням. Відповідний запис робиться в журналі реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці, а також у наказі про прийняття працівника на роботу.

Первинний інструктаж проводиться з працюючими, які поступили на роботу, безпосередньо на робочому місці відповідальним за охорону праці – начальником цеху, майстром. Зміст цього виду інструктажу полягає у викладанні правил безпечного провадження робіт.

Повторний інструктаж за змістом і організацією аналогічний первинному.

Періодичність його проведення залежить від ступеня небезпеки виконуваних робіт, але не рідше:

1 раз на 3 місяці — на роботах з підвищеною небезпекою;

1 раз на 6 місяців — для решти робіт.

Позаплановий інструктаж проводиться при нещасному випадку, зміні технологічного процесу, введенні в експлуатацію нового обладнання, змінах в законодавчих або нормативно-технічних документах з охорони праці.

Цільовий інструктаж проводиться безпосередньо перед виконанням робіт, що характеризуються підвищеною небезпекою або при разовому виконанні робіт, що, як правило, не виконуються працюючим.

Всі види інструктажів, крім вступного, проводяться безпосередніми керівниками працюючих і фіксуються в журналі реєстрації інструктажів з охорони праці на робочому місці.

Відповідальність за організацію і здійснення інструктажів, навчання та перевірки знань працівників з питань охорони праці покладається на роботодавця.

Працівники, у тому числі посадові особи, які не пройшли навчання, інструктаж і перевірку знань з питань охорони праці до роботи не допускаються.

Сергій ТОБОТА,cтраховий експерт з охорони праці.


Шановні читачі! Протягом багатьох років ми виробляли цікавий контент і брали інтерв'ю у знакових людей. Як відомо, ми також випускаємо безкоштовну газету "Зіньківщина "по - іншому". Тепер ми розуміємо, що одного лише нашого ентузіазму і обмежених рекламних доходів для цього недостатньо. Тому ми хочемо попросити підтримки у вас.

Ви можете перерахувати будь - яку суму на рахунок редакції.

458
RSS
Немає коментарів. Ваш буде першим!